10 vanliga frågor och svar

1. Jag är så rädd och ledsen. Vad har jag för chanser att överleva?

Sverige har bland de högsta överlevnadstalen i världen. Efter 5 år är 88 % av de bröstcancerbehandlande kvinnorna i livet och efter 10 år 79 %. Överlevnadstalet förbättras hela tiden. Vid tidig upptäckt och små tumörer går bröstcancer att bota. Även om den inte går att bota, så har det skett stora framsteg inom behandling som gör att man kan leva med bröstcancer som en kronisk sjukdom i många år.

2. Tror du att jag kommer att få cellgiftsbehandling?

Man brukar ta ställning till eventuell cytostatikabehandling efter operationen, när man undersökt tumören och vet mer om just den typen av tumör, samt om man hittat tumörceller i någon av lymfkörtlarna. Det finns flera olika typer av tumörer och behandlingen anpassas därför till varje enskild patient. I vissa fall kan det bli aktuellt med cytostatikabehandling före operationen, s.k. neoadjuvant behandling. Detta görs för att krympa tumören och/eller för att testa hur den svarar på cytostatikabehandling.

3. Hel- eller deloperation, är det lika säkert att ta bort bara en del av bröstet?

I de allra flesta fall räcker det med en deloperation. Om tumören är större än 3-4 cm eller om det finns flera tumörer i bröstet eller det finns utbredda förändringar i bröstet kan det bli aktuellt att operera bort hela bröstet. Vid så kallad deloperation får man också strålbehandling.

4. Varför ska man operera även i armhålan?

I armhålan finns ett antal lymfkörtlar och om cancern sprider sig, så är det i de flesta fall det första stället den sprider sig till och eventuell spridning dit är avgörande för vilken ytterligare behandling man behöver efter operationen. Sentinel node är en ny metod.

5. Kan man bli frisk igen?

Idag blir de allra flesta helt återställda från sin cancer och överlevnaden ökar ständigt.

6. Hur länge behöver jag vara på sjukhuset?

Det varierar beroende på bl a operationsmetod och avstånd till sjukhus. De flesta kan åka hem dagen efter operationen.

7. Kan jag få hjälp med barnen?

I de flesta kommuner finns möjlighet till hemtjänst eller stödfamiljer, så att man kan få hjälp i samband med operationen och under ev. ytterligare behandling. Kuratorn på sjukhuset kan ge information om detta.

8. Kommer jag att dö av det här?

Bröstcancer är en allvarlig sjukdom, som i värsta fall kan leda till döden, men de allra flesta blir botade och överlevnaden ökar ständigt.

9. Kan tumören komma tillbaka eller sprida sig?

En liten andel drabbas av detta. De flesta återfallen sker inom 2-3 år, men kan i sällsynta fall komma senare.

10. Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Det är individuellt och beror också på vilken av typ av operationsmetod och efterbehandling, som kan bli aktuell och inte minst vilken typ av arbete man har.

Att tänka på:

Kontakta gärna oss före operationen. Vi kan ge tips om frågor att ställa och så vidare. Det är bra att ha med någon vid läkarbesök, anhörig eller god vän, som kan hjälpa till att komma ihåg vad doktorn sade.

Bröstcancerföreningarnas stödpersoner (SP) kan bli ett stöd under och efter behandlingen. Våra stödpersoner kan nås via telefon, lista med information om alla SP hittar du här. Telefonnummer till alla lokalföreningar hittar du på vår hemsida under lokalföreningar. Även familjen är välkommen att höra sig för att få stöd och hjälp. Vi har Närståendestödjare, som har erfarenhet av bröstcancer i familjen.

Det är viktigt att komma ihåg att vi är individer med olika behov och känslor och reagerar på olika sätt.

  • SP finns till hands dygnet runt, en möjlighet som få utnyttjar.
  • SP kan ge förklaringar på ord och termer.
  • SP har utbildning i och deltar regelbundet i fortbildning för att vara à jour med behandlingsmetoder och -rön i sjukvården.
  • SP samverkar aktivt med sjukvården.
  • SP har moralisk tystnadsplikt.

Samtalsgrupper hos bröstcancerföreningarna där man träffar medsystrar i samma situation kan vara ett bra sätt att börja bearbetningen och få mer information.

För dig som vill ha kontakt med andra kvinnor i samma situation via internet har vi ett samtalsforum www.cancersamtal.nu.

Be gärna en anhörig eller en god vän vara med vid besöken. De kan hjälpa till att anteckna svaren på frågorna och hjälpa dig komma ihåg.