Enkätrapporter 

Ekonomiska och sociala konsekvenser efter en cancersjukdom 2010

BRO har tillsammans med läkemedelsföretaget Roche genomfört en undersökning bland personer som har eller har haft cancer för att undersöka ekonomiska och sociala konsekvenser av en cancersjukdom. En liknande marknadsundersökning genomfördes även år 2008, klicka här för att läsa mer. Frågorna som ställdes 2010 var till stor del desamma som år 2008. Datainsamlingsperioden var 2 februari till 18 juni, 2010. Klicka här för att läsa hela rapporten.

BRO granskar vården 2010

BRO har med hjälp av undersökningsföretaget Novus tagit pulsen på bröstcancervården 2010. Syftet med undersökningen var att granska i vilken utsträckning svensk bröstcancervård lever upp till ställda kvalitetsmått inom vården. Intervjuerna har genomförts som webbundersökning under perioden 10 maj 2010 – 23 juni 2010.
Målgrupp för undersökningen var mammografienheter och bröstenheter. Mätningen omfattar 23 intervjuer med mammografienheter och 27 intervjuer med bröstenheter. Deltagarandelen var 38 respektive 54 procent. I rapporten redovisas eventuella skillnader som finns mot föregående mätning 2007. Här kan du läsa hela rapporten.

Bidrag- och hjälpmedelsundersökning 2010

BRO har under perioden april - maj 2010 genomfört en kartläggning över hur möjligheterna för bidrag och ersättning ser ut inom bröstcancerområdet i de olika landstingen/regionerna när det gäller landstings-/region-/kommunbidrag, ersättning till tekniska hjälpmedel samt ersättning till sjuk- och behandlingsresor. Enkäten skickades ut till samtliga 33 ordförande i BCF (bröstcancerföreningarna). Svarsfrekvensen var 87, 9 procent.  Här kan du läsa hela enkätrapporten.

Enkät BRO for men 2010

BRO har under perioden november 2009 - januari 2010 genomfört en enkätundersökning av den manliga kontaktpersonverksamheten BRO for men. Enkäten skickades ut till samtliga medlemmar i BRO for men, 22 personer. Svarsfrekvensen var 85, 7 procent.  Här kan du läsa hela enkätrapporten.

KP-enkäter 2009

BRO har i perioden augusti - september 2009 genomfört en digital undersökning för att ta reda på hur Sveriges bröstsjuksköterskor uppfattar och arbetar med de olika bröstcancerföreningarna och BROs kontaktpersonsverksamhet. Svarsfrekvensen var cirka 50 procent. Läs enkätrapporten här. I början på september (7 - 16 september 2009) gjordes ytterligare en digital enkät. Denna skickades ut till kontaktpersonsansvariga i samtliga bröstcancerföreningar (33 st), för att göra an utvärdering av kontaktpersonsverksamheten. Syftet med enkäten var även att ta reda på om det finns någon spridning i kontaktpersonsverksamheten mellan de olika regionerna i Sverige. Enkäten besvarades av alla kontaktpersonsansvariga. Läs enkätrapporten här. Resultatet från undersökningarna kommer att ligga till grund för kommande utvecklingsarbete i BROs- och bröstcancerföreningarnas kontaktpersonsverksamhet.

BROs medlemsenkät 2007

I slutet på maj 2007 skickade BRO ut en enkät till samtliga cirka 9 000 bröstcancerbehandlade medlemmar runt om i landet. Vi fick in cirka 5 000 enkätsvar (vilket innebär en svarsfrekvens på cirka 55 procent) som blir ett viktigt underlag för BROs påverkansarbete. Enkäten genomfördes i samarbete med AstraZeneca och undersökningsföretaget GfK Sverige. Klicka här för att läsa hela enkätrapporten.

BRO granskar vården 2007

BRO har med hjälp av undersökningsföretaget Synovate genomfört en enkät bland Sveriges mammografi- och bröstenheter 2007. Svarsfrekvensen var cirka 70 procent och resultatet är ett viktigt underlag för BROs påverkansarbete. Läs en sammanställning av enkätrapporten här.